Luật Quảng cáo -Câu hỏi 7. Theo quy định của pháp luật thì Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo có những nhiệm vụ và quyển hạn gì?

Trả lời:
Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 10 Luật Quảng cáo như sau:
1. Bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của hội viên;
2. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo trình Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch phê duyệt; tổ chức thực hiện bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp quảng cáo;
3. Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo; các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời;
4. Đề cử đại diện và giới thiệu chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quảng cáo; tư vấn, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quảng cáo và đạo đức nghề nghiệp;
6. Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh nhằm phát triển thị trường quảng cáo và nâng cao chất lượng sản phẩm quảng cáo;
7. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phố biến pháp luật về quảng cáo, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng;
8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác