Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp về nội dung Xây dựng Chiến lược phát triển Gia đình VN giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 với sự tham gia của các thành viên Ban Biên tập, Ban Soạn thảo Xây dựng Chiến lược và đại diện một số Bộ, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Hoàng Du (Quyền Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL) đã trình bày nội dung Đề cương Chiến lược phát triển Gia đình VN giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 vừa được Bộ VHTTDL ban hành theo Quyết định số 2792/QĐ-BVHTTDL ngày 11.8.2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Theo đó, đề cương nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Chiến lược; nêu rõ các căn cứ xây dựng Chiến lược, phạm vi giới hạn nghiên cứu, phương pháp tiếp cận, hồ sơ sản phẩm, tiến độ và tổ chức thực hiện... Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã tập trung bàn thảo một số nội dung được đề cập trong Đề cương, trọng tâm là các mục tiêu và chỉ tiêu cần đạt. Theo đó, các mục tiêu cơ bản được nêu là: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trong gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; Xây dựng gia đình có cuộc sống hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình VN, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, thực hiện quy mô gia đình ít con, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trách nhiệm đối với trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi; Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn...

Đề cương cũng nêu các giải pháp chủ yếu và các chương trình thực hiện Chiến lược. Đây cũng là những nội dung được các thành viên Ban soạn thảo, Ban Biên tập quan tâm và đề nghị cần nghiên cứu, soạn thảo chi tiết, nhằm đảm bảo hiệu quả khi áp dụng các nội dung Chiến lược vào cuộc sống. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, các chỉ tiêu đưa ra cần được nghiên cứu một cách khoa học, kỹ lưỡng và có tính khả thi cao. Bên cạnh việc chú ý giữ gìn các giá trị truyền thống cũng cần quan tâm đến việc nâng cao năng lực để các gia đình sẵn sàng đối diện và vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

 

Theo VH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác