Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

(Cinet) – Lễ hội được tổ chức hàng năm này nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc và giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống góp phần củng cố, thắt chặt, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc - ảnh 1

Nhận thức của Đảng về vai trò của văn hóa

Trong suốt chặng đường 81 năm lãnh đạo nhân dân,tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quan tâm toàn diện, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và sức mạnh văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Đất nước.

Ý thức rõ về sức mạnh văn hóa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của đế quốc xâm lược, “Đề cương văn hóa Việt Nam'' tháng 2 năm 1943 - Cương lĩnh văn hoá đầu tiên của Đảng đã ra đời, làm nền tảng lý luận cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa kháng chiến, kiến quốc những năm tiếp theo, xác định: ''văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa'' vì vậy, ''Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải tạo xã hội'' và ''Đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong''; đồng thời đề ra ba nguyên tắc cuộc vận động văn hóa mới: Dân tộc, đại chúng, khoa học.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc - ảnh 2
Đề cương văn hóa Việt Nam là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh: Văn hoá ''soi đường cho quốc dân đi'', góp phần động viên, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ vào Hội Văn hoá cứu quốc, tạo sức mạnh to lớn làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược, sức mạnh nội sinh của văn hóa được phát huy mạnh mẽ, trở thành niềm cổ vũ to lớn chiến sĩ và nhân dân ta. Trên nền tảng văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa thời đại, những tác phẩm thơ, văn, ca, múa, nhạc, họa được sáng tác, phục vụ kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc, thôi thúc phong trào thi đua mạnh mẽ giữa tiền tuyến và hậu phương, góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam, Thống nhất Đất nước.

Thời kỳ hòa bình, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại hội IV của Đảng đã tiếp tục khẳng định: Tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, trong đó tập trung ''Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa'' với những giá trị đạo đức, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống cao đẹp.

Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, với tư duy đổi mới toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, Đảng đã chủ trương đổi mới tư duy trên lĩnh vực văn hóa. Tháng 11 năm 1987, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 05 về văn hóa-văn nghệ trong cơ chế thị trường và những chỉ thị quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng phê bình văn học-nghệ thuật, công tác quản lý văn học-nghệ thuật và một số nhiệm vụ văn hóa-văn nghệ. Đến Hội nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) tháng 7 năm 1998, Đảng ra Nghị quyết chuyên đề về ''Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc'', khẳng định vai trò của văn hóa trong tiến trình lịch sử dân tộc và tương lai đất nước.

Ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Tôn vinh nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc - ảnh 3

Nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 19/4 hằng năm là "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" chính là cụ thể hoá và thể chế hoá các đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là NQ TW 5 khoá XIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH trung ương khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh, về công tác dân tộc và tôn giáo. Thông qua việc tổ chức ngày văn hoá này cũng làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết giúp đỡ tương thân tương ái, cùng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; đồng thời đây cũng là dịp tốt để chúng ta tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước để nâng cao dân trí, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình.

Ngày 18,19 tháng 4 năm 2009 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình lễ hội “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" với nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm các sản phẩm văn hoá, du lịch; giao lưu văn hoá, nghệ thuật, trang phục truyền thống; trình diễn trò chơi dân gian, thể thao truyền thống các dân tộc; triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo; chiếu phim về văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bác Hồ với các dân tộc Việt Nam...với  quy mô hoành tráng, huy động sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao dân tộc, nhân viên trưng bày của gần 30 tỉnh, thành phố.

Với chủ đề “Diên Hồng văn hóa - hệ giá trị Việt Nam - hội tụ - kết tinh và tương lai”, lần đầu tiên, một lễ hội diễn ra không có sân khấu, tất cả các sinh hoạt văn hóa của 54 dân tộc đã được tái hiện trên một quả đồi, với ruộng bậc thang, với cọn nước, với máng nước dẫn xuống nhà Rông. Ngọn hải đăng Tổ quốc được trình bày trên điểm cao nhất, phía trên tháp có Quốc kỳ, biểu tượng trống đồng đặt cạnh tượng đài Thánh Gióng, có nhà sàn, nhà rông, tháp Chàm, chùa Khmer, hình ảnh biểu trưng của Trường Sa, Hoàng Sa... Trên sân khấu đó, tái hiện như thật sinh hoạt đời thường của 54 dân tộc anh em sống trên dải đất hình chữ S. Với trang phục dân tộc, với các làn điệu dân ca, với các tiết mục nghệ thuật độc đáo, mỗi đoàn tham gia ngày hội đã đem đến những nét sinh hoạt văn hóa sống động của mỗi vùng đất. Đây là một sự kiện chính trị, văn hóa có nhiều ý nghĩa, tái hiện bức tranh sinh động của văn hoá Việt Nam.  

Có thể khẳng định, việc tổ chức Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam tầm quốc gia trên khắp mọi miền sẽ vừa tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống của từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, vừa củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và còn là điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với từng địa phương và cả nước. Qua đó kích thích sản xuất, tăng thu nhập, thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương và khai thác tiềm năng, lợi thế đặc trưng. Qua giao lưu, bà con đồng bào các dân tộc còn được tiếp cận với nền văn hoá mới, tiên tiến, từ đó bài trừ, xoá bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, thay đổi nếp nghĩ, cách làm phù hợp với thời đại mới, thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với lớp trẻ, qua ngày hội này các em hiểu rõ hơn sự gần gụi giữa 54 dân tộc anh em, thêm tự hào về dân tộc.

Như vậy là từ năm 2009, cùng với ngày 10/3 Âm lịch Giỗ tổ Hùng Vương, các dân tộc sinh sống trên dải đất hình chữ S có Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam để cùng hội tụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.

Cinet tổng hợp

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác