Phát triển văn hoá nông thôn

(Cinet)-Đầu năm 2010, Chính phủ đã chính thức có quyết định phê duyệt Đề án phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Phát triển văn hoá nông thôn - ảnh 1

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đến năm 2015, đối với vùng đồng bằng sẽ có 50% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó 25% dân số nông thôn luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 70% nhà văn hóa và khu thể thao xã và 70% nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 60% làng (thôn, ấp, bản) giữ vững và phát huy danh hiệu “Làng văn hóa”; 80% nông dân được phổ biến pháp luật, các quy định về văn hóa và 90% cán bộ văn hóa, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

Đối với nông thôn vùng miền núi, hải đảo, biên giới các mục tiêu cần đạt được là: 30% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao, (trong đó 15% dân số nông thôn luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên); 50% nhà văn hóa và khu thể thao xã và 50% nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; 60% gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 50% làng (thôn, ấp, bản) giữ vững và phát huy danh hiệu “Làng văn hóa”; 70% nông dân được phổ biến pháp luật, các quy định về văn hóa và 80% cán bộ văn hóa, thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ.

Cụ thể, nội dung của việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa là nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phổ biến nhân rộng mô hình gia đình văn hóa ở nông thôn làm giầu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn.

Bên cạnh đó là xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn: Hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, kỷ cương, nề nếp, có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, có tinh thần tương thân, tương ái, tính tự quản, dân chủ và năng lực làm chủ trong sinh hoạt cộng đồng.

Trong công tác nâng cao chất lượng làng văn hóa, vấn đề nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa văn hóa làng (thôn, ấp, bản), tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa, ý thức và vai trò tự quản của các cộng đồng dân cư trong việc xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Làng văn hóa”; phổ biến nhân rộng mô hình làng văn hóa chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề phụ; huy động được nội lực của người dân nông thôn xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới được coi trọng.

7 tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã cũng được đề ra là: Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; Có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa;100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định; Môi trường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xã đạt danh hiệu lành mạnh không có tệ nạn xã hội; Bảo vệ tốt di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các di sản văn hóa dân tộc; Làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kế xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ngoài ra, phát triển văn hoá nông thôn cũng coi trọng việc hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn. Đó là: Hoàn thiện trung tâm văn hóa, thể thao xã; Xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao cấp thôn; Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Để đạt được các kết quả nêu trên, giải pháp được Bộ VHTTDL đưa ra là: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn; Tăng cường nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn.
Phát triển văn hoá nông thôn - ảnh 2

Cụ thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xem đây là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực cho sự phát triển văn hóa nông thôn.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Các địa phương (tỉnh, huyện, xã) đầu tư 100% kinh phí xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao cấp thôn, ưu tiên vùng có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn nông thôn theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả “Quỹ phát triển văn hóa nông thôn” nhằm huy động các nguồn lực cho sự phát triển văn hóa nông thôn; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ở các cấp với việc thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa nông thôn.

 

Thành Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác