Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu NSND

(Cinet) - "Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam" - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang phát biểu trong lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sáng 19/5 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh CINETChủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh CINET

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi lễ:

Thưa đồng chí và các bạn.

Hôm nay, trong không khí cả nước sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà báo kiệt xuất – tôi vui mừng thay mặt Đảng, Nhà nước đến dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trước hết, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các đồng chí và các bạn có mặt ở đây, cùng toàn thể anh, chị em văn nghệ sỹ cả nước lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn.

Giải thường Hồ Chí minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước danh cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có ảnh hưởng sâu rộng lâu dài trong đời sống xã hội và dành cho những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sỹ có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến to lớn vào công cuộc xây dựng nền văn học, nghệ thuật nước nhà, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

Những năm qua, nền văn học, nghệ thuật của đất nước ta đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các thế hệ văn nghệ sỹ cho đất nước. Góp phần tạo nên những thành tựu đó, có sự đóng góp tích cực của các văn nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các văn nghệ sỹ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân lần này.

Thưa các đồng chí và các bạn.

Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các văn nghệ sỹ có vinh dự và trọng trách lớn. Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ; cùng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.

Tôi tin tưởng rằng, các văn nghệ sỹ của chúng ta hôm nay, đặc biệt là các văn nghệ sỹ trẻ, sẽ bám sát thực tiễn của đất nước, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa và phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm ngang tầm với những chiến công vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và lòng mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Cuối cùng, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng các tác giả có tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí minh và các nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân lần này, chúc các đồng chí, các tác giả, các văn nghệ sỹ dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những cống hiến to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cao cả xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

Xin trân trọng cám ơn!

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác