Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2

(Cinet) - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 là một sự kiện văn hóa chính trị quy mô lớn, thể hiện tình đoàn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ.

>> Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ VII - Bạc Liêu 2017: Thắm tình đoàn kết dân tộc - Bài 1​


 
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 1

Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 là hoạt động được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh, thành phố Nam bộ có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn, thiết thực, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Ngày hội cũng là dịp để đồng bào cả nước nói chung và đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói riêng nâng cao ý thức trách nhiệm với văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 2

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, đồng bào Khmer đã có những đóng góp, hy sinh to lớn cho dân tộc để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương đất nước. Trong những năm tháng hào hùng đó, mảnh đất sinh sống của đồng bào Khmer Nam bộ, các chùa chiền Khmer cũng trở thành những căn cứ vững chắc của cách mạng, chung tay cùng dân tộc Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ người Khmer đã chiến đấu kiên cường trước kẻ thù, đấu tranh không khoan nhượng với bọn phản động Khmer Krom, với ngụy quân, ngụy quyền người Khmer…, để lại nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng; có biết bao đồng bào Khmer đã chịu đựng gian khổ hy sinh, bám phum sóc đấu tranh chính trị, binh vận với địch.

Từ rất sớm sau khi Đảng ra đời, Đảng bộ Nam bộ đã có những cán bộ, đảng viên người Khmer trực tiếp đứng ra lãnh đạo đồng bào Khmer đấu tranh dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ người Khmer không chỉ sớm hình thành mà còn giữ vai trò ngày càng quan trọng, có mặt trong hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương Nam bộ. Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh, đóng góp mà bà con dân tộc Khmer Nam bộ đã cống hiến cho Tổ quốc.
 
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 3

Những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo. Nhiều chương trình, chính sách phát triển khu vực đồng bào dân tộc được ban hành, thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng được chú trọng hơn.

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc 

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả đạt được trong thời gian qua của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương với tình cảm, trách nhiệm của mình đã tạo điều kiện, hỗ trợ đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói riêng phát triển toàn diện trên mọi mặt kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cũng như ưu tiên dành nhiều nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc. Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc có ý nghĩa to lớn, đóng góp quan trọng trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, đề án liên quan đến vùng bà con dân tộc”.
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 4

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Trước hết là nghiêm túc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực góp phần xóa đói giảm nghèo ở các vùng dân tộc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường bền vững. “Chúng ta cần phải tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ bằng những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm phát huy nội lực, tạo chuyển biến thật sự trong mọi mặt cuộc sống của đồng bào”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc, với tinh thần “giáo dục là quốc sách”. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bào dân tộc nói chung và người Khmer nói riêng tham gia vào các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 5

Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng đồng bào dân tộc; cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc nghèo; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc nói chung, vùng đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng ở khu vực biên giới; không để xảy ra điểm nóng; đồng thời không ngừng củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa và đời sống tinh thần, cần tiếp tục tập trung và quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em; cùng với việc xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới.
Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer Nam bộ - Bài 2 - ảnh 6

“Bằng tình cảm chân thành, trách nhiệm sâu sát trong thực hiện công tác dân tộc, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa, thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cùng với truyền thống cách mạng, yêu nước nồng nàn của tất cả bà con các dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tôi tin tưởng rằng công tác dân tộc nói chung, công tác văn hóa dân tộc nói riêng sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định.

Diễn ra từ ngày 17 - 19/11, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 đã được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống như: thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian, trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống. Cùng với đó là các hoạt động thể thao như đua ghe Ngo, bóng đá mini, bóng chuyền, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bi sắt và các hoạt động du lịch... Các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với cả nước và quốc tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer trong xu thế hội nhập của đất nước.

Lan Anh (Ảnh: Bích Huyền)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác