Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NSNA Việt Nam khóa VII/2009

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có thông báo về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa VII. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/12 tại Hà Nội.

Đại hội sẽ là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của giới Nhiếp ảnh Việt Nam, nhằm đánh giá đúng tình hình hoạt động, sáng tác, quảng bá, lý luận phê bình và kiểm điểm toàn diện hoạt động của tổ chức Hội, trách nhiệm của Ban chấp hành và các ban chuyên môn, ban chức năng thuộc Hội và Hội viên trong nhiệm kỳ VI.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đại hội sẽ đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII (2010 - 2015) với nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm Nhiếp ảnh có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đóng góp tích cực vào việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam; thực hiện tốt phương châm lấy tác phẩm nhiếp ảnh tốt, hoạt động nhiếp ảnh lành mạnh đẩy lùi những hoạt động văn hóa, văn nghệ tiêu cực, đồi trụy, phi nhân tính. Đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm Nhiếp ảnh tới công chúng trong nước và nước ngoài.

Cũng tại Đại hội lần này sẽ bầu ra Ban lãnh đạo mới lấy tiêu chuẩn chính trị, liêm chính, chí công vô tư; có trình độ quản lý, trình độ chuyên môn tốt; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp hội viên; có số lượng và cơ cấu thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong những năm tới. Thực hiện tốt việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo Hội.

Về nội dung và phương thức tổ chức, Đại hội Nhiệm kỳ VII Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức thành hai cấp: Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc. Các đại hội cơ sở sẽ được tổ chức theo 8 khu vực trên toàn quốc từ giữa tháng 7 đến 15/9, 2 tháng trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc chính thức diễn ra. Dự kiến sẽ có 600 đại biểu và khách mời tam dự Đại hội đại biểu toàn quốc tại Hà Nội.


Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác