Hội Mỹ thuật Việt Nam tích cực hướng tới Đại hội lần thứ VII

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2009 - 2014) của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã được Ban chỉ đạo các Đại hội văn học nghệ thuật ở Trung Ương phê chuẩn, trong thời gian qua, Hội Mỹ thuật đã tiến hành tổ chức các Đại hội cơ sở.

Hội Mỹ thuật Việt Nam tích cực hướng tới Đại hội lần thứ VII - ảnh 1

08 Đại hội cơ sở đã được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 năm 2009 tại các khu vực: Khu vực II (Đồng Bằng Sông Hồng), Khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc), Khu vực IV (Bắc Miền Trung), Khu vực V (Nam Miền Trung và Tây Nguyên), Khu vực VI (TP Hồ Chí Minh), Khu vực VII (Đông Nam Bộ) và Khu vực VIII (Đồng Bằng Sông Cửu Long) và Hội nghị Đảng viên là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh

Tại các Đại hội cơ sở, các đại biểu đã đánh giá, trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Ban chấp hành nhiệm kỳ VI và Ban Tổ chức Đại hội VII thông qua các văn bản gửi đến hội viên và các văn bản để tổ chức Đại hội cơ sở; về tổng kết công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VII.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI đã nêu bật những kết quả đạt được của Hội Mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm qua trên các mặt: hoạt động Đi thực tế; tổ chức trại sáng tác; tài trợ sáng tác; triển lãm mỹ thuật; nghiên cứu lý luận phê bình Mỹ thuật; giải thưởng triển lãm mỹ thuật hàng năm; công tác hội viên; hoạt động của các tổ chức trực thuộc và hoạt động của các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc. Theo đó, Hội đã tổ chức được 46 đoàn với 437 lượt và CLB mỹ thuật đã tổ chức được 09 chuyến đi thực tế ngắn ngày với 233 lượt người tham gia. Các chuyến đi thực tế đã giúp hội viên thâm nhập vào đời sống nhân dân, ghi chép tài liệu, tạo cảm hứng phục vụ cho sáng tác. Mặt khác, các chuyến đi thực tế cũng góp phần động viên đồng bào, chiến sĩ, công nhân, nhân dân ở những vùng sâu, vùng xa.Hội đã tài trợ 1023 tác phẩm.Việc tài trợ sáng tác đã có một số thay đổi như: các tác phẩm được giải đều được tài trợ sáng tác, ngoài ra còn nghiệm thu đối với các tác phẩm khác tại triển lãm khu vực, tài trợ sáng tác kết hợp với tài trợ sáng tác, tài trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm cho bộ sưu tập của Hội. 262 cuộc triển lãm đã được Hội tổ chức trong 5 năm qua, giới thiệu đến công chúng 7500 tác phẩm của các tác giả mỹ thuật trong nước. Ngoài ra Hội đã tổ chức 05 triển lãm mỹ thuật nước ngoài ở Việt Nam và 04 cuộc triển lãm của Việt Nam ra nước ngoài. Các triển lãm đã góp phần công bố tác phẩm, đưa mỹ thuật đến với công chúng ở trong nước và nước ngoài. Trong nhiệm kỳ VI, Hội MTVN đã có nhiều hoạt động phục vụ công tác chuyên môn và xây dựng Hội, đáp ứng được đòi hỏi của tổ chức Hội là hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp, góp phần vào việc xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Phần lớn, các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí với bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI của Ban chấp hành, thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá cao những kết quả mà Ban chấp hành nhiệm kỳ VI đã làm được như tổ chức đi thực tế, trại sáng tác, tài trợ sáng tác, triển lãm chuyên đề và đặc biệt là triển lãm Mỹ thuật khu vực hàng năm đã thúc đẩy các hoạt động sáng tác Mỹ thuật của các khu vực xa trung tâm lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, góp phần tăng thêm các hội viên, tạo điều kiện cho nghệ sĩ các khu vực giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Về phương hướng hoạt động trong nhiện kỳ tới, về cơ bản các ý kiến nhất trí với phương hướng mà Ban chấp hành nhiệm kỳ VI đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc tích cực triển khai Nghị quyết 23 - NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, quán triệt đến hội viên trong cả nước về tính chất chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Hội, tạo sự hiểu biết và nhất trí trong hội viên để thực hiện tốt đường lối văn hoá, văn nghệ của đảng và Nhà nước. Một số ý kiến nêu ra những đề xuất trong công tác tuyên truyền quảng bá và lý luận phê bình mỹ thuật, công tác đối ngoại của hội, các chính sách đối với hội viên, việc tài trợ sáng tác và đi thực tế như: Cần quan tâm tài trợ sáng tác cho các tác giả cao tuổi, tác giả trẻ, các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh Cách mạng, Công Nông nghiệp là những đề tài mà Đảng và Nhà nước quan tâm; cần chú ý phát triển hội viên ở các khu vực đang có ít hội viên như Tây Bắc Việt Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long là những nơi cần sự quan tâm giúp đỡ để phát triển phong trào Mỹ thuật của địa phương và Khu vực; Cần có kế hoạch với nhà nước để thành lập bảo tàng riêng của Hội Mỹ thuật Việt Nam…

Trong tháng 10/2009, Hội Mỹ thuật sẽ tiếp tục triển khai tổ chức 08 Đại hội cơ sở tại các chi hội ở Hà Nội. Từ ngày 16 đến 30 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội VII Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ làm các văn bản tổng kết các Đại hội cơ sở, các văn bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII để trình lên Ban chỉ đạo các Đại hội ở Trung Ương vào đầu tháng 11 năm 2009.


Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác