Quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4: Xây dựng Thông tư hướng dẫn về cơ chế đặt hàng sáng tác đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

(Cinet)- Quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL ngày 02/4 của Bộ VHTTDL về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn về cơ chế đặt hàng sáng tác đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đặt hàng sáng tác và công bố tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975” và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn về cơ chế đặt hàng sáng tác đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Kinh phí xây dựng Thông tư lấy từ kinh phí hoạt động năm 2013 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác