Văn học nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội

Văn học nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội

Ðó là khẳng định của đồng chí Trần Ðức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Bác Hồ với các nghệ sĩ sân khấu

(Cinet) - Từ hiểu, từ yêu, từ tình cảm chân thành nhất, Người đã mang đến cho những người “nghệ sĩ” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật những chỉ bảo tận...