Then – Xứng danh di sản

(Cinet) - Để mất then chính là tự đánh mất bản sắc dân tộc, đánh mất một nền văn hóa được hình thành trong một chặng đường lịch sử rất dài...