logo

Hoạt động lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
Hoạt động lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải tuân thủ những nguyên tắc nào? 03/12/2019 | 08:49 1. Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì:
Quy định về hoạt động bảo vệ ở từng khu vực là gì? Nguyên tắc xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích là gì?
Quy định về hoạt động bảo vệ ở từng khu vực là gì? Nguyên tắc xác định phạm vi và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích là gì? 03/12/2019 | 08:49 1. Theo quy định tại Điều 32 Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì khu vực bảo vệ di tích bao gồm 2 khu vực bảo vệ. Cụ thể là:
Theo quy định của pháp luật, các chế độ bảo hiểm bắt buộc gồm những gì?
Theo quy định của pháp luật, các chế độ bảo hiểm bắt buộc gồm những gì? 03/12/2019 | 06:55 Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, các chế độ bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
Hành vi nào là hành vi vi phạm các quy định về khai quật khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá? Hình thức xử phạt là gì?
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa được quy định như thế nào?
Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa được quy định như thế nào? 02/12/2019 | 12:52 Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hóa được quy định tại Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP.
Ai có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia? Quy trình công nhận bảo vật quốc gia được quy định thế nào?
Ai có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia? Quy trình công nhận bảo vật quốc gia được quy định thế nào? 02/12/2019 | 09:05 Theo Điều 41 Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Có được làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hay không? Điều kiện cụ thể là gì? Thẩm quyền cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc về ai?
Có được làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hay không? Điều kiện cụ thể là gì? Thẩm quyền cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc về ai? 02/12/2019 | 08:06 1. Theo quy định của Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân được làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaquy định về thẩm quyền cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải đảm bảo các điều kiện sau:
Việc mang di vật, cổ vật ra nước ngoài phải tuân thủ quy trình, thủ tục gì?
Việc mang di vật, cổ vật ra nước ngoài phải tuân thủ quy trình, thủ tục gì? 01/12/2019 | 09:04 Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về thẩm quyền, trình tự cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài như sau:
Mục tiêu, chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của Nhà nước ta là gì?
Mục tiêu, chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của Nhà nước ta là gì? 01/12/2019 | 08:48 Điều 8 Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: Mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu, đều được bảo vệ và phát huy giá trị.
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản không? Điều kiện cụ thể là gì?
Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có được đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản không? Điều kiện cụ thể là gì? 01/12/2019 | 08:03 Theo quy định của Luật di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phép đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. Tuy nhiên, việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài trong trường hợp này phải bảo đảm các điều kiện sau: