PHỤ LỤC CUNG CẤP SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHỤ LỤC CUNG CẤP SỐ LIỆU
VỀ TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số……../ CV- CNTT ngày …. tháng …. năm 2015)
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
  1. Bố cục phụ lục gồm 03 phần chính:
  • Thông tin chung về cơ quan, đơn vị
  • Tình hình nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị
  • Ý kiến về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là CCVC) làm công tác công nghệ thông tin và đề xuất của cơ quan, đơn vị.
  1. Cách điền thông tin:
  • Đối với các tiêu chí có ký hiệu ¨ thì cơ quan, đơn vị lựa chọn tối thiểu một hoặc nhiều mục.
  • Đối với những tiêu chí có ký hiệu ¡ thì cơ quan, đơn vị chỉ được chọn 1 mục duy nhất.
  • Ở một số tiêu chí khác, cơ quan, thì đơn vị sẽ được đề nghị trả lời trực tiếp vào khoảng trống cho sẵn ...........
  1. Cách gửi thông tin phản hồi :
Đề nghị đại diện cơ quan, đơn vị thu xếp thời gian gửi số liệu báo cáo bản mềm qua email về cho chúng tôi chậm nhất là ngày 11/9/2015 và gửi văn bản theo đường bưu điện chậm nhất là ngày 18/09/2015. Sau ngày 18/09/2015 nếu đơn vị, cơ quan không gửi bản mềm và văn bản qua đường bưu điện thì Trung tâm sẽ ghi nhận vào trường hợp không nộp số liệu báo cáo.
 
Gi bản mềm hoặc yêu cầu hỗ trợ qua email:
Vũ Hải Đăngvuhaidang@cinet.gov.vn hoặc vuhaidang21588@gmail.com
 
Gửi qua bưu điện (bằng văn bản)
Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Thông tin-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số 20, ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.39475846

Phần thứ nhất

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Tên đơn vị: ......................................................................................
2. Địa chỉ:............................................................................................
3. Điện thoại:.................................. Fax: ............................................
4. Thư điện tử liên hệ: .........................................................................
 
THÔNG TIN NGƯỜI CUNG CẤP SỐ LIỆU
1. Họ và tên người điền phiếu:.............................................................
2. Chức vụ:..........................................................................................
3. Điện thoại cố định:...................... Điện thoại di động: .....................
4. Thư điện tử:..................................................................................... 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu