Ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016

Ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 - ảnh 1
(Cinet)- Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2016 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
Theo đó, căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016; Quyết định số 355/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ VHTTDL; Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 gồm các nội dung chính: Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016); Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020, Chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền GDĐĐLS trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020; Đề án chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi; Đề án tuyên truyền, giáo dục PCĐĐ phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Hoạt động Bình đẳng giới; Kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình, thực hiện các Chương trình phối hợp liên ngành về công tác gia đình; Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình; Rà soát, đánh giá các quy định về gia đình trong các VBQPPL về công tác gia đình; Thực hiện Dự án ứng phó quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (vốn đối ứng); Thực hiện các đề tài nghiên cứu, khoa học (Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay; Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay).
Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai công tác theo đúng Kế hoạch.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác