Ban hành KH hoạt động năm 2016 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”

Ban hành KH hoạt động năm 2016 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3/2016 của Bộ VHTTDL về việc banh hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.
Theo đó, căn cứ Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động năm 2016 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, cụ thể như sau:
Đối với hoạt động tại Trung ương: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án các cấp lồng ghép trong hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp năm 2016. Duy trì, phát triển hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động tại cộng đồng. Bộ VHTTDL ký hợp đồng trách nhiệm với Đài Tiếng nói Việt Nam (Hệ VOV2) tuyên truyền chuyên đề “Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” và “Phòng, chống bạo lực gia đình”; duy trì các nội dung tuyên truyền trên VOV Giao thông và VOV ti vi về kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình...
Đối với hoạt động tại địa phương: Triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL, đặc biệt ưu tiên đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án tại cơ sở; Xây dựng, nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương như duy trì, phát triển các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương, đặc biệt ưu tiên việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã/phường, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở, tiếp tục duy trì và nhân rộng việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt thôn/ ấp/ tổ dân phố.
Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 thuộc Đề án; kinh phí thực hiện hoạt động tại trung ương trích từ nguồn sự nghiệp gia đình năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ VHTTDL; kinh phí thực hiện tại địa phương từ nguồn kinh phí của các địa phương.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác