Bộ VHTTDL ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.

Tham dự buổi ký kết có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc - Nông Quốc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ liên quan.

Ông Đỗ Văn Đại – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 2 ngành trong giai đoạn 2011 – 2017. Theo đó, công tác phối hợp được 2 ngành quan tâm, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi.
 
Bộ VHTTDL ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc - ảnh 1
Ông Nông Quốc Tuấn và bà Trịnh Thị Thủy tại Lễ ký kết

Tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL) đã đưa ra Dự thảo Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ủy ban Dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.
Theo đó, chương trình phối hợp bao gồm các nội dung:

Lĩnh vực văn hóa: Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý của 2 ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở các vùng, miền…
 
Bộ VHTTDL ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc - ảnh 2
Lễ ký kết đã được thực hiện

Lĩnh vực thể thao: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực thể thao cho đối tượng là người dân tộc thiểu số; tổ chức các Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tại các khu vực theo kế hoạch.

Lĩnh vực du lịch: Tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch gắn với phát triển bền vững; giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lĩnh vực gia đình: Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-Ttg về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình; Quyết định số 1028/QĐ-TTg Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực trong gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ đề trọng tâm tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
 
Bộ VHTTDL ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc - ảnh 3
Toàn cảnh Lễ ký kết

Bên cạnh đó hai bên sẽ tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ người dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao; Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực…) gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời, phối hợp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình phối hợp sẽ được triển khai tại 52 tỉnh/thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nông Quốc Tuấn mong muốn Chương trình phối hợp giai đoạn mới sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, khắc phục những việc chưa làm được từ giai đoạn trước, hàng năm có sơ kết để đánh giá, điều chỉnh, bổ sung… các công việc phối hợp.

Bà Trịnh Thị Thủy cũng hi vọng Chương trình phối hợp giai đoạn mới của 2 ngành sẽ khắc phục, rút kinh nghiệm một số việc chưa làm được trước đó. Thứ trưởng đề nghị từ bản Dự thảo Chương trình phối hợp, 2 ngành sẽ đưa ra những chương trình hoạt động cụ thể đối với các lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, để đi vào trọng tâm và đem lại hiệu quả.

Theo Tổ Quốc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác