Cần đánh giá lại Chiến lược phát triển văn hoá

(Cinet)- Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam về việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 chiều ngày 07/12, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).
 
Cần đánh giá lại Chiến lược phát triển văn hoá - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo Quyết định 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020, giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch văn hoá 5 năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển văn hoá và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược này vào năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021.

Bộ trưởng chỉ đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cần xem xét, đánh giá lại quá trình thực hiện Chiến lược theo Quyết định 581/QĐ-TTg thời gian qua đồng thời thống kê những kết quả đạt được.

Bộ trưởng cũng cho rằng, trước mắt phải xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực văn hóa sau 5 năm, đặc biệt, việc xây dựng Chiến lược văn hóa phải nằm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. “Chúng ta có hay không nên xây dựng Chiến lược văn hóa đến năm 2030 tại thời điểm này và nếu xây dựng thì phải làm thế nào?” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Cần đánh giá lại Chiến lược phát triển văn hoá - ảnh 2
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo đề cương xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, mục tiêu xây dựng chiến lược được xác định nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa thành những nhiệm vụ, phương án phát triển có định hướng, lộ trình, giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động văn hóa của đất nước; Xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học; xác định mục tiêu, các nhiệm vụ phát triển cơ bản làm cơ sở triển khai các quy hoạch, các chương trình và kế hoạch đầu tư; xây dựng các cơ chế, chính sách văn hóa trong thời kỳ đến năm 2030. Phân tích đánh giá toàn diện thực trạng phát triển văn hóa, những thành tựu, mặt yếu kém và nguyên nhân; Nghiên cứu phân tích đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; Nghiên cứu dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa đến năm 2030; các yếu tố bối cảnh chính trị, môi trường tự nhiên; dân số, lao động; kinh tế; chính sách nhà nước; khoa học công nghệ; xu hướng phát triển và nhu cầu hưởng thụ văn hóa; nghệ thuật; tác động của các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội đối với sự phát triển văn hóa; Xác định quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, nội dung nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực văn hóa: về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát triển các chuyên ngành văn hóa (bảo tồn di sản văn hóa; văn hóa dân tộc thiểu số; điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa cơ sở; văn học nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; thư viện; nghiên cứu khoa học về văn hóa, nghệ thuật); Xây dựng các giải pháp, chính sách thực hiện chiến lược (về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa); Xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu đề ra; Làm rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các Bộ, ban ngành trong qua trình tổ chức thực hiện chiến lược.

Lan Phạm - Trịnh Thủy
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác