Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

(Cinet) - Ngày 29/12, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4655/QĐ-BVHTTDL về Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chương trình nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành những nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch.

Bao gồm: Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân-thiện-mỹ, trí tuệ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tố quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao thành tích thế thao; Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng và tính chuyên nghiệp cao. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn hóa.

Theo đó, chương trình hành động gồm 06 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2015 và Quyết định số 2244/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác