Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020

Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 - ảnh 1
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Hà Tuấn
(Cinet)- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ VHTTDL thống nhất ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020 với những nội dung cơ bản sau:
I. Mục đích:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân và Ngành VHTTDL trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thực hiện đầy đủ các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; hoàn thiện cơ bản hệ thống các thiết chế văn hóa nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân khu vực nông thôn.
II. Yêu cầu:
Nội dung phối hợp hoạt động đảm bảo tính thiết thực, khả thi trên cả bốn lĩnh vực tổ chức tuyên truyền vận động; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế và tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm:
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, ý nghĩa và vai trò của văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phổ cập một số kiến thức cơ bản về văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch cho cán bộ, hội viên, nông dân.
3. Tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa thể thao nhằm đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trong nông dân, nông thôn.
4. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước một số chính sách nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
III. Nội dung phối hợp
1. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hoá nông thôn
a. Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp 3127/CTPH-HND-BVHTTDL ngày 18/9/2009 và Kế hoạch số 960/KHPH-HNDVN- BVHTTDL ngày 22/12/2011;
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về: Xây dựng gia đình văn hoá; thôn, xóm, bản, làng văn hoá; Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hoá ở nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc;
- Phổ biến rộng rãi kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.
b. Phương thức thực hiện:
- Tiếp tục sưu tầm, biên soạn tài liệu “Hỏi, đáp pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn”, phát hành đến các cấp Hội Nông dân trong tỉnh;
- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, giao lưu về nội dung xây dựng đời sống văn hoá nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân ở cộng đồng dân cư;
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.
2. Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá, thể dục, thể thao nông thôn
a. Nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Nông dân các cấp về:
- Quan điếm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hoá nông thôn, xây dựng Nông thôn mới;
- Kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.
b. Phương thức thực hiện:
Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn cho cán bộ Hội các cấp, trong đó ưu tiên tập huấn cho cán bộ Hội cấp cơ sở về kỹ năng xây dựng tổ chức Hội; kỹ năng tuyên truyền vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao...
3. Chỉ đạo xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”
a. Nhiệm vụ: Phấn đấu cuối năm 2020, 50% số xã trong cả nước đạt tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
b. Phương thức thực hiện:
- Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của các tỉnh/thành tổ chức thực hiện Dự án xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”.
- Hội Nông dân, Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo Hội Nông dân và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp chỉ đạo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa và cán bộ Hội ở cơ sở.
4. Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Đại hội TDTT; Hội thi, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng, miền.
a. Nhiệm vụ:
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ từ cơ sở lên tỉnh và tham gia Hội thi “Tiếng hát đồng quê”; Hội thi “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng, miền”.
- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, Giải bóng chuyền nông dân Cúp “Bông lúa vàng”, Giải bóng đá nông dân từ cơ sở đến tỉnh và tham gia các giải do Trung ương tổ chức.
b. Phương thức thực hiện: Phối hợp ban hành các kế hoạch tổ chức, hội diễn, hội thi, ngày hội, đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch.
5. Tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch vùng nông thôn
Phối hợp chỉ đạo Hội Nông dân, Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo Hội Nông dân và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của việc phát triến du lịch tại địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực tham gia kinh doanh du lịch với loại hình sinh thái nông thôn tại địa phương.
6. Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa”
Tiếp tục các nội dung phối hợp trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình theo các nội dung liên quan được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Đề án kiện toàn, đào tạo năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình đến năm 2020; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Đề án giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015-2020.
Hội Nông dân, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố cần nghiên cứu, lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào nông thôn mới, thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc để có sự phối hợp đồng bộ.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác