Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2016-2020

Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Thế Hiệp)
(Cinet)- Tờ trình số 217/TTr-BVHTTDL ngày 28/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2016-2020.
Thực tiễn cho thấy giáo dục đời sống gia đình vừa là nhu cầu, vừa là động lực để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các gia đình Việt Nam. Do đó việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình là rất cần thiết.
Sau khi Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ được thông qua về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ động, tích cực chuẩn bị xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chương trình theo đún kế hoạch.
Nội dung cơ bản của Dự thảo Chương trình gồm 2 phần: Phần I (Căn cứ và sự cần thiết xây dựng Chương trình), Phần II (Nội dung Chương trình).
Trong phần Nội dung Chương trình gồm có: Quan điểm chỉ đạo, Mục tiêu chung, Mục tiêu cụ thể, Các hoạt động của Chương trình, Giải pháp thực hiện, Kinh phí thực hiện Chương trình, Tổ chức thực hiện, Hiệu quả và tác động của Chương trình.
Trong quá trình soạn thảo, cơ quan soạn thảo đã nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của 06 Bộ, ngành và 40/63 ý kiến góp ý của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thiện dự thảo Chương trình.
T.H
   
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác