Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 670/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch xây dựng Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng nội dung và các hoạt động giáo dục đời sống gia đình hướng tới xây dựng con người Việt Nam “có nhân cách, có lối sống tốt đẹp, lành mạnh” góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Việc xây dựng Chương trình đảm bảo tiến độ, quy trình và chất lượng theo quy định và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình này trong năm 2015.
Nội dung của Kế hoạch như sau:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tham gia xây dựng Chương trình.
2. Tổ chức xây dựng đề cương, đề cương chi tiết Chương trình trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
3. Xây dựng các chuyên đề:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng Đề án giáo dục đời sống gia đình Việt Nam hiện nay.
- Quan điểm và mục tiêu đối với Đề án giáo dục đời sống gia đình.
- Đề xuất giải pháp và các hoạt động của Đề án giáo dục đời sống gia đình.
- Phân công và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án giáo dục đời sống gia đình.
4. Tổ chức đánh giá nhanh nhu cầu về giáo dục đời sống gia đình.
- Cơ sở của việc đánh giá nội dung giáo dục đời sống gia đình.
- Thực trạng cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình của các gia đình và các tổ chức tư nhân và nhà nước tại một số địa bàn triển khai đánh giá nhanh.
- Tìm hiểu nhu cầu của các gia đình đối với cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình nhằm giúp gia đình thực hiện tốt chức năng giáo dục và xã hội hóa các thành viên gia đình.
- Đề xuất các bước tiếp theo trong xây dựng Đề án quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020.
5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ như hội thảo chuyên gia, hội thảo tham vấn các địa phương lấy ý kiến đóng góp ở cấp trung ương và địa phương bảo đảm cho việc xây dựng khung Chương trình, văn bản Cương trình giáo dục đời sống gia đình Việt Nam đúng tiến độ và chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
6. Xây dựng, hoàn thiện Chương trình, các văn bản trình Bộ trưởng, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
T.H  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác