Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: tapchitaichinh.vn)
(Cinet)- Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành tại Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 4/5/2017.

Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 nhằm góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thời gian và nhân lực tại các đơn vị; tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch đồng thời, làm căn cứ xây dựng Chương trình THTK, CLP tại các đơn vị và tại các tố chức cấp dưới trực thuộc đơn vị, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Chương trình đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình THTK, CLP, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP trong phạm vi quản lý; Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khi phân bổ dự toán, đảm bảo chi theo dự toán được giao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền THTK, CLP trong đơn vị để công chức, viên chức, người lao động hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; bảo đảm bội chi theo kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực lãng phí. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: Ban hành các chính sách THTK, CLP; Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; Trong quản lý các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; Thực hành THTK, CLP trong mua sắm tài sản nhà nước và các nguồn thu hợp pháp; Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp; Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Trong quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác