Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2017

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) mới đây vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2017 - ảnh 1
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương phát biểu tại Hội nghị.
 
Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở đoàn kết, thống nhất cùng với ngành Văn hóa cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, phong phú thiết thực phục vụ nhân dân.
 
Theo đó, về công tác tham mưu xây dựng một số chủ trương, chính sách, đánh dấu một năm triển khai, tổ chức chỉ đạo xây dựng và hoàn thành khối lượng lớn các văn bản, đề án, cụ thể: Cục đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo..
Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2017 - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo
Báo cáo tổng kết.

 
Về công tác tổ chức và hoạt động lễ hội: Hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, các ngành; vai trò chủ thể lễ hội của cộng đồng ngày càng được phát huy; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh hàng hóa trong lễ hội được đảm bảo; ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội được nâng lên, những hiện tượng tiêu cực, phản cảm đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước. Các tập tục mang yếu tố bạo lực, phản cảm trong lễ hội đã có sự chuyển biến rõ rệt so với mùa lễ hội trước.
 
Về công tác xây dựng đời sống văn hóa và đạo đức, lối sống: Việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa được quan tâm, triển khai sâu rộng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định.

Về nghệ thuật quần chúng: Các địa phương đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo thẩm định cấp phép hoạt động kịp thời, nắm bắt các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên nhằm chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm, xử lý những sai phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường.
 
Về tuyên truyền cổ động: Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong toàn quốc thời gian qua đã được duy trì và phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Công tác quản lý nhà nước đã chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng thông qua nội dung giữa các kỳ liên hoan hội thi, hội diễn ngày càng nâng cao.

Về hoạt động quảng cáo: Trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đã thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo; tích cực tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân; thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được triển khai thực hiện thường xuyên góp phần đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo cũng được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, tính đến nay, cả nước đã có 50/63 địa phương phê duyệt quy hoạch quảng cáo…
Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2017 - ảnh 3
Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Ngoài ra, Cục đã phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều Hội thi, Hội diễn, Liên hoan, phát động các Cuộc thi sáng tác, triển lãm tranh tuyên truyền cổ động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương; công tác tổ chức được quan tâm, chuẩn bị chu đáo và nhận được sự tham gia tích cực của các Trung tâm văn hóa, các đoàn nghệ thuật và đội tuyên truyền lưu động trong cả nước. Các Hội nghị được tổ chức có chất lượng, nhận được ý kiến đóng góp thiết thực cho cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu đề ra những giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra, như: Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017; Hội thi Bánh dân gian trong khuôn khổ Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VI năm 2017 tại thành phố Cần Thơ; Hội diễn nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông tại “Lễ hội Làng Sen” kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Liên hoan Hô hát Bài Chòi và Trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại tỉnh Quảng Nam;…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Cục Văn hóa cơ sở đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2018 như: Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư “Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”; hoàn thiện nội dung, trình ban hành các văn bản đã xây dựng từ năm 2017. Ngoài ra, xây dựng và trình ban hành các văn bản: Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL; Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mức chi thù lao cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi, liên hoan văn hóa nghệ thuật quần chúng do Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện…
Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2017 - ảnh 4
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, tổ chức một số hoạt động: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở; Tập huấn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội và công tác xây dựng đời sống văn hóa (Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa), thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang)…

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở đã đạt được trong năm 2017. Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương đề nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thật tốt chương trình công tác năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao./.

Lan Anh (Ảnh: Cục VHCS)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác