Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - ảnh 1
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Theo đó, phát triển mỹ thuật nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học; đóng góp cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; bảo tồn và phát huy các giá trị mỹ thuật truyền thống; đồng thời xây dựng và phát triển các giá trị mỹ thuật hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mỹ thuật.
Mục tiêu tổng quát là phát triển mỹ thuật theo định hướng ưu tiên đầu tư bồi dưỡng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ cho sự tìm tòi, sáng tạo của các họa sỹ, nhà điêu khắc để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mỹ thuật, hình thành lực lượng công chúng mỹ thuật ngày càng đông đảo; đưa mỹ thuật Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực và từng bước theo kịp các nước phát triển.
Các mục tiêu cụ thể gồm: đào tạo, phát triển nhân lực mỹ thuật có năng lực sáng tạo đảm bảo cân đối về các chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phát triển mỹ thuật, trong đó có nghiên cứu và xây dựng Luật Mỹ thuật, rà soát Quy hoạch các công trình tượng đài, tranh hoành tráng tại địa phương, phát triển thị trường mỹ thuật trong nước; phát triển ngành nghề mỹ thuật ứng dụng, khuyến khích việc sáng tạo ra các mẫu mã và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu; xây dựng mới hoặc nâng cấo nhà triển lãm ở các tỉnh, thành phố; xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật đương đại tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật tại Đà Nẵng, đến năm 2030 các thành phố trực thuộc Trung ương có Bảo tàng Mỹ thuật; đầu tư, hỗ trợ, huy động nguồn lực của toàn xã hội thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống của dân tộc, ngăn chặn nguy cơ xuống cấp, mai một các tác phẩm mỹ thuật cổ, các làng nghề truyền thống.
Nội dung cơ bản của quy hoạch gồm: tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công trình và hỗ trợ sáng tạo; định hướng bảo tồn và phát huy mỹ thuật truyền thống; định hướng sáng tác và phổ biến tác phẩm; lưu giữ tác phẩm; phát triển thị trường mỹ thuật trong nước; hoạt động giáo dục, tuyên truyền; tổ chức cuộc thi, triển lãm, giải thưởng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ; xã hội hóa và hợp tác phát triển mỹ thuật; định hướng phát triển theo vùng lãnh thổ; nguồn vốn và dự án ưu tiên đầu tư phát triển;
Để thực hiện được các mục tiêu đó cần có những giải pháp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ sáng tạo và đẩy mạnh xã hội hóa; giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến tác phẩm; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ; hợp tác phát triển.
Về quản lý và tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phát triển mỹ thuật; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước đối với kinh phí do ngân sách Trung ương đảm bảo để thực hiện Quy hoạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL ban hành tiêu chuẩn, định mức đất dành cho xây dựng công trình mỹ thuật; hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó dành quỹ đất xây dựng công trình mỹ thuật. Bộ Xây dựng có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo yêu cầu mỹ quan (mỹ thuật) theo quy hoạch phát triển mỹ thuật. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch trong phạm vi quản lý của địa phương; bố trí đất đai và mặt bằng phù hợp xây dựng công trình mỹ thuật, cân đối nguồn lực, sử dụng nguồn vốn theo quy định của pháp luật khi triển khai đầu tư xây dựng công trình mỹ thuật; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
CN
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác