Đề án “Xây dựng trường VHNT trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế”

Đề án “Xây dựng trường VHNT trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế” - ảnh 1
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - một trong những cơ sở đào tạo
VHNT trực thuộc Bộ (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn bản số 3076/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án “Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế”.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án. Thời gian hoàn thành đề án vào Tháng 12 năm 2015.
Đề án nhằm mục đích đề xuất những nhiệm vụ, nội dung xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế; đề xuất lựa chọn một số cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ xây dựng tiêu chí, mô hình, điều kiện trở thành trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế; đề xuất các giải pháp đầu tư, hỗ trợ xây dựng một số trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Đối tượng của đề án tập trung vào các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ.
Cụ thể, kế hoạch thực hiện đề án bao gồm các nội dung chính sau: Soạn thảo Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Kế hoạch xây dựng Đề án; Dự trù kinh phí triển khai Đề án; Dự thảo Đề cương xây dựng Đề án; Xây dựng các mẫu phiếu điều tra; Điều tra khảo sát một số cơ sở đào tạo; thu thập số liệu; viết các chuyên đề của Đề án; Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần 1 và họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập góp ý dự thảo Đề án; Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án lần 2; Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án và điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án lần 3; Họp thẩm định dự thảo Đề án lần 4; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tổng thể Đề án lần cuối và trình lãnh đạo Bộ xem xét; Báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung Đề án và dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác