Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành công tác gia đình năm 2014

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành công tác gia đình năm 2014 - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch số 3451/KH-BVHTTDL về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành công tác gia đình năm 2014.
Trước đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2638/KH-BVHTTDL về việc kiểm tra, giám sát liên ngành công tác gia đình năm 2014 tại 12 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang; Quảng Bình - Hà Tĩnh - Nghệ An; Khánh Hòa - Đăk Nông; Cao Bằng - Bắc Kạn; Tuyên Quang; Lâm Đồng; Ninh Thuận. Trong quá trình kiểm tra thực tế và theo dõi địa phương, Bộ VHTTDL thấy rằng cần điều chỉnh giảm 05 tỉnh và bổ sung 01 tỉnh Đăk Lăk với nội dung  như sau:
Về mục đích, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình năm 2014 và những kiến nghị giải pháp cụ thể trong việc thực hiện công tác gia đình ở địa phương; đề xuất Bộ các giải pháp về công tác gia đình hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác gia đình trên phạm vi toàn quốc.
Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở, có nhận xét, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Bộ; đạt mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.
Về nội dung, thực hiện các văn bản về công tác gia đình và bình đẳng giới như Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Việc triển khai Nghị quyết 33/NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước…
Tham mưu xây dựng văn bản trình cấp thẩm quyền ban hành và ban hành các văn bản theo thẩm quyền về công tác gia đình.
Tình hình đội ngũ cán bộ các cấp; công tác tập huấn bồi dưỡng nghiêp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp đặc biệt là đội ngũ làm hoặc tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp xã, nhân viên y tế về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.
Kinh phí của địa phương bố trí cho công tác gia đình.
Tình hình thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
Các hoạt đông  hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.
Hỗ trợ người cao tuổi trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, du lịch, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.
Tình hình triển khai hoạt động và kinh phí của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới thực hiện mô hình 4 về lựa chọn 05 xã điểm tham gia sửa đổi, lồng ghép nội dung bình đẳng giới và hương ước, quy ước cộng đồng.
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Kiến nghị, đề xuất của tỉnh về các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình.
T.H  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác