Giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định (số 3134/QĐ-BVHTTDL) về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Thư viện xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Vụ Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm xây dựng Quy hoạch này để Hội đồng thẩm định nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời hạn xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch tối đa là 18 tháng.
Kinh phí xây dựng Quy hoạch này được lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế dành cho công tác quy hoạch các năm 2014-2015.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 175/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc giao nhiệm vụ xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
T.H     

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác