Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Văn bản số 07/2015/TTLT – BVHTTDL-BNV ngày 14/9 của Bộ VHTTDL về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Thông tư quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa thể thao, du lịch và Phòng Văn hóa thông tin.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
Căn cứ vào đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn;
Quy định cu thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Đối với những địa phương được thành lập Sở Du lịch, căn cứ vào các quy định tại Điều 1, Điều 2, Điêu 3 Thông tư này, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ để thống nhất bằng văn bản trước khi quyết định;
Bố trí biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch, của Phòng Văn hóa và Thông tin theo vị trí việc làm;
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh, câp huyện quản lý nhà nước vê văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
Quy định phân cấp cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bô nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn, chức danh do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;
Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ tình hình tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phòng Văn hóa và Thông tin ở địa phương.
Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015 và thay thế thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh; Phòng văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác