Hướng dẫn triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Hướng dẫn triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã có văn bản hướng dẫn triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 6/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Bộ VHTTDL hướng dẫn UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình 215/QĐ-TTg của địa phương như sau:
Yêu cầu của Kế hoạch:
Kế hoạch do UBND cấp tỉnh ban hành phải bám sát vào nội dung của Chương trình 215/QĐ-TTg và đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương. Để đảm bảo các hoạt động, Kế hoạch ban hành cần có phần khái toán kinh phí thực hiện cho từng hoạt động cụ thể.
Về xây dựng Kế hoạch mới hoặc bổ sung Kế hoạch đã ban hành:
Hiện nay, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành và đang triển khai Kế hoạch hành động của tỉnh đến năm 2015; một số tỉnh, thành đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình 215/QĐ-TTg, Bộ VHTTDL hướng dẫn như sau:
Với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang triển khai Kế hoạch hành động của tỉnh đến năm 2015 vẫn tiếp tục triển khai theo Kế hoạch này. Mặt khác, cần rà soát những nội dung, chỉ tiêu trong kế hoạch đang triển khai của địa phương để ban hành bổ sung những hoạt động chưa có hoặc có chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu trong Chương trình 215/QĐ-TTg.
Với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình theo Chương trình 215/QĐ-TTg trước khi có hướng dẫn này, nếu kế hoạch ban hành chưa bám sát vào chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu được giao cho UBND cấp tỉnh tại Chương trình 215/QĐ-TTg thì cần bổ sung những chỉ tiêu, hoạt động còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình 215/QĐ-TTg.
Về báo cáo sơ kết, tổng kết triển khai chương trình 215/QĐ-TTg:
UBND cấp tỉnh trực tiếp gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 215/QĐ-TTg về Bộ VHTTDL trước ngày 25/12 hàng năm để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chủ trì việc sơ kết kết quả thực hiện Chương trình 215/QĐ-TTg tại địa phương vào cuối năm 2015 và tổng kết Chương trình 215/QĐ-TTg vào cuối năm 2020.
Về đảm bảo gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình khác có liên quan do địa phương thực hiện:
Mục tiêu của Chương trình 215/QĐ-TTg phải được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2016-2020. UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động của Chương trình 215/QĐ-TTg với các chiến lược, chương trình khác có liên quan do địa phương xây dựng, thực hiện nhằm đảm bảo sự gắn kết và thống nhất giữa các chỉ tiêu cần đạt được của địa phương.
Về khen thưởng và xử lý vi phạm:
Hàng năm, Bộ VHTTDL thực hiện khen thưởng và phê bình đối với tập thể và cá nhân trong triển khai Chương trình 215/QĐ-TTg theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng và phê bình.
Đối với ngành VHTTDL việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình nói chung và Chương trình 215/QĐ-TTg nói riêng sẽ được Bộ VHTTDL đưa vào tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng toàn ngành từ năm 2014.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác