Kế hoạch kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016

Kế hoạch kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016 - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Các nội dung cụ thể trong việc kiểm tra Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016 đã được quy định tại văn bản số 1576/KH-BCĐ ngày 5 tháng 5 năm 2016.
Việc kiểm tra Phong trào nhằm mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương với Ban Chỉ đạo địa phương trong việc phối hợp tổ chức thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng nông thôn mới, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong đời sống văn hóa - xã hội hiện nay; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ các cấp trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh 02 ngày. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương (Nghe báo cáo công tác triển khai, hiệu quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phong trào như:Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011, Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010; Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011; Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013; Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011;…); Đánh giá kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa (kiểm tra, đánh giá quy trình triển khai thực hiện và kết quả đạt được theo các chỉ tiêu về gia đình văn hoá, làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và thiết chế văn hoá thể thao theo các qui định tiêu chí của Trung ương và địa phương; Ưu điểm, nhược điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị với huyện, tỉnh, Trung ương; kiểm tra để có cơ sở bổ sung tiêu chí gia đình, làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa).
Quá trình kiểm tra sẽ diễn ra từ tháng 07 đến hết tháng 10 năm 2016.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác