Kế hoạch mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An và dân tộc B’Râu, Rơ Măm tại Kon Tum

Kế hoạch mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An và dân tộc B’Râu, Rơ Măm tại Kon Tum - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Kế hoạch số 4320/KH-BVHTTDL ngày 22/10/2015 của Bộ VHTTDL thưc hiện mở 03 lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Ơ Đu tại tỉnh Nghệ An và dân tộc B’râu, Rơ Măm tại tỉnh Kon Tum, Quý IV năm 2015.
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Đơn vị chủ trì thực hiện là Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành các Quyết định, kế hoạch; Lập dự toán kinh phí mở 03 lớp tập huấn (gửi Văn phòng Bộ duyệt); Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị phương tiện, tài liệu có liên quan phục vụ việc mở lớp; Phối hợp với địa phương khảo sát, chọn địa điểm và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Nội dung thực hiện gồm: Mở 03 lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc cho 03 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Kon Tum, cụ thể:
Tại tỉnh Nghệ An: Truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Ơ Đu.
Tại tỉnh Kon Tum: Truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc B’râu, Rơ Măm.
Địa điểm tổ chức: Truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Ơ Đu tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Rơ Măm tại huyện Sa Thầy và dân tộc B’râu tại huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum.
Thời gian tổ chức: 03 ngày, dự kiến trong tháng 11,12 năm 2015.
Các phương thức tổ chức thực hiện: Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; Phương pháp quan sát tham dự; Bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.
Dự kiến kết quả đạt được: Tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho 03 dân tộc có số dân dưới 1000 người tại hai tỉnh Nghệ An và Kon Tum. Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa, từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người. Kết thúc lớp học có báo cáo tổng thuật kết quả bằng văn bản, nhật ký quá trình truyền dạy được ghi lại thông qua hệ thống album ảnh, tư liệu ghi lại quá trình truyền dạy.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác