Kế hoạch mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai

Kế hoạch mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 927/KH-BVHTTDL ngày 22/3/2016 của Bộ VHTTDL thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai, năm 2016.
Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số”; Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Bố Y, tại tỉnh Lào Cai (dân tộc thiểu số có số dân dưới 5.000 người). Xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Nội dung thực hiện: Mở 01 lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Bố Y, tại tỉnh Lào Cai. Số lượng học viên tham gia: Dự kiến khoảng 70 đến 100 học viên. Thời gian: 03 ngày, dự kiến cuối tháng 4, năm 2016.
Phương thức tổ chức thực hiện: Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố; Phương pháp quan sát tham dự; Bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh, thiếu niên của cộng đồng; Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.
Việc tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho dân tộc Bố Y tại tỉnh Lào Cai là hoạt động thiết thực nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người.
T.Thủy
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác