Kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - ảnh 1
Ảnh minh họa (ảnh: Internet)
(Cinet)- Quyết định số 645/QĐ-BVHTTDL ngày 01/3 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Việc thực hiện rà soát, đánh giá tác động của Hiệp đinh bảo đảm thực hiện tại tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ. Bên cạnh đó, hoạt động rà soát, đánh giá phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ trên các phương diện như: việc bố trí các điều kiện đảm bảo để triển khai thực hiện công tác rà soát; sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng các cơ quan thực hiện rà soát và kết quả rà soát.
Đối tượng rà soát: Các văn bản quy phạm pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục thế thao và du lịch còn hiệu lực đến nay.
Phạm vi rà soát: Các văn bản pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Kết thúc rà soát, lập Bảng rà soát về sự phù hợp của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch với TPP, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được rà soát; Danh mục văn bản về văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch được ban hành để thực hiện cam kết TPP và Danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các cam kết với TPP, đồng thời lập Báo cáo đánh giá việc thực hiện cam kết với TPP, trình Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp tổng họp trình Chính phủ.
Vụ Pháp chế có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tố chức rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, xây dựng Báo cáo, tố chức họp lấy ý kiến góp ý Báo cáo và tống họp gửi Báo cáo rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới Bộ Tư pháp theo quy định.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai nội dung Kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác