Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL

Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2415/QĐ-BVHTTDL ngày 20/7/2015 của Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL.
Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 2452/BTP-KTrVB ngày 8/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL.
Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật từ khi ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP; Làm rõ các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.
Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL cũng nhằm tiếp tục rà soát báo cáo kết quả xử lý văn bản từ khi đề xuất theo Danh mục hệ thống hoá kỳ đầu (2013 đến nay).
Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu hoạt động sơ kết phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ trên cơ sở bám sát nội dung, phương thức quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, đồng thời có báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
Về nội dung sơ kết, Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL nêu rõ, cần đánh giá chung tình hình triển khai Nghị định 16/2013/NĐ-CP cũng như kết quả thực hiện Nghị định; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Đánh giá nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và nêu các giải pháp, kiến nghị.
Kế hoạch sơ kết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan triển khai Kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc tổ chức sơ kết; Tổng hợp báo cáo kết quả sơ kết của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Xây dựng Báo cáo, tổ chức họp lấy ý kiến góp ý Báo cáo và tổng hợp gửi Báo cáo của Bộ VHTTDL tới Bộ tư Pháp theo quy định.
Giao Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ triển khai nội dung Kế hoạch với các nhiệm vụ: Tổ chức tiến hành sơ kết tại cơ quan, đơn vị mình; Xây dựng Báo cáo kết quả sơ kết gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác