Kế hoạch xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Kế hoạch xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Kế hoạch xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được ban hành kèm theo Quyết định sô 772/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, Kế hoạch xác định 6 nhiệm vụ chính, bao gồm: Xây dựng Kế hoạch triển khai, Đề cương và dự toán kinh phí chi tiết xây dựng Quy hoạch; Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm xây dựng Quy hoạch theo quy định hiện hành; Xây dựng dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Thư viện Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Tổ chức thẩm định nghiệm thu Dự thảo Quy hoạch báo cáo Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trinh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tiến độ công việc được thực hiện theo các trình tự nôi dung sau: Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; Thực hiện các quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn; Đặt viết chuyên đề; Xây dựng biểu mẫu điều tra xã hội học; Khảo sát, thu thập dữ liệu, điều tra xã hội học; Xây dựng dự thảo Quy hoạch; Họp Ban soạn thảo thông qua Dự thảo Quy hoạch; Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quy hoạch; Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch lần 2; Xây dựng báo cáo tổng hợp và dự thảo Tờ trình của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch; Lãnh đạo Bộ thông qua Dự thảo Quy hoạch để lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan; Lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương về dự thảo Quy hoạch; Tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch; Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập; Tổ chức Thẩm định, nghiệm thu; Hoàn chỉnh Dự thảo Quy hoạch lần 3 và dự thảo Tờ trình của Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Quy hoạch; Công bố, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác