Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
(Cinet)- Thông báo kết luận số 3999/TB-BVHTTDL ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 9 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 8 tháng đầu năm 2015 và công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 (gọi tắt là Festival Trà).
Sau khi nghe đồng chí Phạm Thái Hanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên báo cáo về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 8 tháng đầu năm 2015 và công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thái Nguyên, trong thời gian qua, trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp; tiếp tục phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn Tỉnh.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh Thái Nguyên năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01.12.2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08.12.2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đề nghị Tỉnh quan tâm hơn nữa về công tác gia đình, trong đó có Đề án Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi (NCT) dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2015,  góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động quốc tế NCT và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam; Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”; Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống tinh thần cho NCT (giảm giá vé cho NCT ở nơi du lịch); Xây dựng mạng lưới cộng tác viên gia đình ở xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo vận động viên, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao mang tính thế mạnh; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Thái Nguyên ở trong và ngoài nước, nhằm thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.
3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
- Về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa:
Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện Quy hoạch, gửi Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
- Về việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Đại Từ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa:
Đề nghị Tỉnh có dự án cụ thể, gửi Bộ xem xét, hỗ trợ Tỉnh thực hiện việc xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Đại Từ theo kế hoạch, khi Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt.
- Về đầu tư phát triển hạ tầng du lịch:
Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát cơ sở hạ tầng du lịch của Tỉnh, lập dự án cụ thể gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ kinh phí, khi Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt.
- Về việc xây dựng Khu Liên hợp thể thao tại Thái Nguyên:
Bộ ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015:
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn: phối hợp, hỗ trợ Tỉnh về mặt chuyên môn, thẩm định Chương trình nghệ thuật tại Festival Trà.
- Giao Tổng cục Du lịch: phối hợp với Tỉnh quảng bá, giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ của Festival Trà trên website chính thức của Tổng cục Du lịch và Cổng Thông tin, điện tử của Bộ; quan tâm, tạo điều kiện, tổ chức kết nối các tuyến du lịch đến Thái Nguyên, đặc biệt trong thời gian diễn ra Festival Trà.
- Đề nghị Tỉnh nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng Bộ: tổ chức buổi họp báo tại Thủ đô Hà Nội, nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động diễn ra tại Festival Trà tới đông đảo tầng lớp nhân dân và giới truyền thông.
- Về việc bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ khai mạc Festival Trà, đề nghị Tỉnh có văn bản gửi Bộ xem xét, có ý kiến.
- Giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: phối hợp với Tỉnh, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà gồm: Lễ hội văn hóa Trà, Triển lãm ảnh nghệ thuật; lồng ghép hoạt động triển lãm ngành dệt các nước ASEAN vào các hoạt động tại Festival Trà.
- Giao Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc: phối hợp với Tỉnh tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thời gian diễn ra Festival Trà.
5. Đề nghị tỉnh Thái Nguyên quan tâm, tạo điều kiện:
Sớm có văn bản pháp lý, giải quyết cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam về diện tích đất ven sông giáp với Bảo tàng, để có căn cứ lập Dự án trưng bày gắn với văn hóa sông nước.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác