Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - ảnh 1
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
(Cinet)- Thông báo kết luận số 89/TB-BVHTTDL ngày 12/01/2016 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có trên 300 đại biểu đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Thứ trưởng, đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành (lãnh đạo Sở, Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở); đại diện một số Ban Quản lý di tích, danh thắng; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.
Sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết luận:
1.Kết quả đạt được
Với tinh thần nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước,  đặc biệt là Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội và Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 trên cả nước đã có nhiều tiến bộ so với những năm trước. Các phương án đảm bảo an toàn lễ hội được các địa phương quan tâm, không có tiêu cực nghiêm trọng xảy ra. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội từng bước được cải thiện và nâng cao. Hoạt động lễ hội năm 2015 đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lành mạnh của nhân dân.
2. Một số hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2015, công tác quản lý, tổ chức lễ hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục:
- Vẫn còn hiện tượng lợi dụng lễ hội để trục lợi, vi phạm Quy chế tổ chức, làm giảm giá trị nhân văn của lễ hội.
- Một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố bạo lực, gây bức xúc dư luận.
- Vẫn còn hiện tượng đốt nhiều vàng mã không đúng nơi quy định ở một số di tích, lễ hội gây tốn kém, lãng phí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là những di tích, lễ hội tập trung đông người.
- Một số lễ hội còn có hiện tượng tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, tranh giành khách làm mất trật tự, an ninh, gây ùn tắc giao thông.
- Một số di tích, lễ hội vẫn còn tình trạng lén lút đổi tiền hưởng chênh lệch giá, vi phạm quy định về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
- Vệ sinh môi trường một số nơi chưa tốt, việc thu gom rác thải chưa kịp thời, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn diễn ra trong một số lễ hội.
3. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
3.1. Các nhiệm vụ chung:
- Tiếp tục triển khai các văn bản của Đảng, Thủ tướng Chính phủ:
+ Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
+ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội;
+ Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
Trong đó tập trung chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội. Giảm tần suất, thời gian, quy mô lễ hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá, huy động các nguồn lực để tổ chức lễ hội; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý tổ chức lễ hội, không chi ngân sách và sử dụng phương tiện công tham gia lễ hội.
- Tích cực phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trong việc quản lý và tổ chức lễ hội.
- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội; nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm khi  tham gia lễ hội, bài trừ mê tín, dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2016, định hướng quản lý và tổ chức lễ hội, sơ kết và tổng kết công tác quản lý lễ hội theo định kỳ.
- Rà soát việc xây dựng văn bản quản lý nhà nước về lễ hội; đề xuất xây dựng văn bản mới để kịp thời đáp ứng công tác quản lý trong thời kỳ mới. Chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý và tổ chức lễ hội.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong lễ hội.
3.2. Các nhiệm vụ cụ thể:
3.2.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Các đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội phù hợp với đời sống thực tiễn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Cục Văn hóa cơ sở chủ trì dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016. Tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Cục Di sản văn hóa tiếp tục thực hiện việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hướng dẫn địa phương bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội. Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao (Vụ Thể thao quần chúng), Cục Văn hóa cơ sở, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam nghiên cứu sự giống nhau và khác nhau, sự tương đồng của trò chơi “kéo co” (đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) giữa các nước: Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines; nghiên cứu phương án để tuyên truyền, quảng bá những giá trị của trò chơi “Kéo co”.
- Thanh tra Bộ phối hợp các các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016 trong cả nước, kịp thời xử lý các sai phạm và đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Bộ giải pháp thực hiện.
3.2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh/thành:
- Chủ động tham mưu cho Tỉnh/Thành ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.
- Kiên quyết loại bỏ các tập tục có  yếu tố bạo lực như: Cầu Trâu (đập đầu trâu) tại Hương Nha (Phú Thọ), “chém lợn” tại hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh), “cướp phết” (Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ), “cướp lộc” trong hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) và các tập tục phản cảm khác.
- Thực hiện nghiêm Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; không cấp phép tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” nếu không phải lễ hội truyền thống của địa phương.
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội cho các lực lượng chức năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của di tích, lễ hội; tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, y tế trong hoạt động lễ hội; ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội.
- Nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành; trách nhiệm của Ban Tổ chức các lễ hội tại các địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong quản lý, tổ chức lễ hội; cấp phép tổ chức lễ hội theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban Quản lý di tích trên địa bàn không tiếp nhận và đưa các hiện vật không đúng quy định vào di tích, lễ hội; không cơi nới, làm mái tôn, mái vẩy làm biến dạng di tích.
- Tất cả các di tích, lễ hội, Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức phải xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường sự phối hợp trong quản lý và tổ chức lễ hội.
- Bố trí nhà vệ sinh công cộng hợp lý, đạt tiêu chuẩn phục vụ nhân dân và du khách, đặt các thùng rác và tổ chức thu gom rác thải kịp thời.
- Các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 486/QĐ- BVHTTDL về tiêu chí, thang điểm đánh giá việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ năm 2016, tất cả các địa phương đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ phải được xếp loại A về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; các địa phương đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải xếp loại B trở lên trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Các đơn vị không có kết quả đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội sẽ không được xem xét các hình thức khen thưởng cuối năm.
Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành quán triệt, thực hiện.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác