Kết luận của Phó Thủ tướng về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Kết luận của Phó Thủ tướng về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 203/TB-VPCP ngày 19 tháng 6 năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 –NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan để tiếp tục xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cần lưu ý giới hạn phạm vi của Chiến lược để phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy được thế mạnh của Việt Nam. Trong đó những ngành (lĩnh vực) đã có Chiến lược phát triển thì tổ chức triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết); nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển của các ngành (lĩnh vực) chưa có Chiến lược phát triển để phù hợp với Chiến lược chung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu kết quả nghiên cứu về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam của Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ cuối quý III năm 2015.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác