Kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL về dự thảo Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020

Kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL về dự thảo Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã ra Thông báo số 3772/TB-BVHTTDL, kết luận của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn về dự thảo Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Ngày 15/10/2014, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng kết luận:
1.Về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đề nghị Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam điều chỉnh nội dung dự thảo: Cập nhật làm rõ việc triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng khóa XI ( số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và những tác động, dự thảo xu hướng sắp tới ảnh hưởng tới văn hóa đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là sự gia tăng sức mạnh mềm của một số quốc gia đến Việt Nam; Bổ sung, làm rõ mục tiêu định hướng, cụ thể của Chiến lược; Bổ sung làm rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tương ứng, đặc biệt là phát triển sáng tạo và cơ chế chính sách; Nghiên cứu tập trung trọng tâm, ưu tiên phân ngành sáng tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam, có lợi thế so sánh với khu vực, thế giới; Nghiên cứu tách riêng Chương trình hành động, rà soát các Đề án chương trình đảm bảo khả năng và lộ trình thực hiện phù hợp.
Thực hiện đảm bảo tiến độ: Họp Ban soạn thảo lấy ý kiến về nội dung dự thảo trước ngày 23/10/2014; Lấy ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ về dự thảo Chiến lược trước ngày 25/10/2014; Xây dựng bộ hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan trước ngày 27/10/2014; Tổng hợp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, hồ sơ theo góp ý của các Bộ, Ngành trước ngày 07/11/2014; Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 15/11/2014;
2.Về dự thảo Chiến lược các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đề nghị Cục Hợp tác Quốc tế điều chỉnh nội dung dự thảo: Cân nhắc mục tiêu chung chỉ ghi giới hạn trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại còn hẹp, văn hóa phải thấm vào các hoạt động đối ngoại và chủ động đưa Việt Nam ra với thế giới, tạo sức hấp dẫn của các nước với Việt Nam bằng văn hóa; Tiếp thu các ý kiến góp ý, thể hiện rõ hơn nữa văn hóa trong đối ngoại ở các lĩnh vực khác…Làm rõ các mục tiêu cụ thể, rà soát nhiệm vụ đặt trọng tâm, gắn văn hóa đối ngoại với công nghiệp văn hóa, thể hiện tính liên ngành; Bổ sung làm rõ sự phân vùng khu vực văn hóa đối ngoại, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tiếp cận phù hợp; ứng phó với sức mạnh mềm của một số quốc gia đến Việt Nam.
Thực hiện đảm bảo tiến độ việc tiếp thu lấy ý kiến đóng góp, xây dựng bộ hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, gửi lấy ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan trước ngày 25/11/2014; Tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, hồ sơ theo góp ý của các Bộ, ngành trước ngày 05/11/2014; Hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 15/11/2014
NLH
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác