Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin

Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin - ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Thủy)
(Cinet)- Thông báo Kết luận số 08/TB-VP ngày 12/01/2016 của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin.
Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Cùng dự Hội nghị có đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin báo cáo kết quả công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó nhiều lĩnh vực đã tham mưu có hiệu quả như triển khai Kế hoạch ứng dựng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ thực hiện Nghị quyết số 36a-NQ ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; triển khai nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ cũng như triển khai các dự án được giao; công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể được giữ vững.
2. Trong năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 trong đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo tiến độ tháng/quý. Phân công lãnh đạo phụ trách viên chức trực tiếp thực hiện và dự toán kinh phí kèm theo.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở rà soát, triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế nội bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ.
- Tập trung làm tốt các nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong công tác cách cách hành chính của Bộ.
- Tập trung, đẩy mạnh vai trò của Trung tâm Dữ liệu, đúng với vai trò đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu của Ngành, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và gia đình.
- Tập trung thực hiện các dự án được Bộ giao làm chủ đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam trên Trang điện tử do Trung tâm quản lý.
- Đề xuất thực hiện các hoạt động mang lại nguồn thu, thực hiện tiết kiệm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động tại đơn vị.
3. Các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan của Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn có liên quan.
Văn phòng Bộ thông báo để Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan biết, có kế hoạch triển khai thực hiện.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác