Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác DS-KHH gia đình giai đoạn 2011-2015

Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác DS-KHH gia đình giai đoạn 2011-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Văn bản số 159/BC-BCĐDS ngày 14/8 của Bộ VHTTDL gửi Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong phạm vi cả nước, 5 năm qua, Bộ VHTTDL luôn chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VHTTDL phối hợp với các Bộ, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện công tác DS-KHH gia đình.
Việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác DS-KHH gia đình giai đoạn 2011-2015 của Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả nhất định. Các hoạt động phổ biến công tác DS-KHH gia đình đã mang tính thiết thực, gắn với từng đối tượng và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo Bộ đề ra. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến DS-KHH gia đình ý thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ VHTTDL được nâng lên rõ rệt.
Các hoạt động phổ biến, tuyên truyền DS-KHH gia đình mang tính thiết thực; công tác tuyên truyền sâu rộng đã có tác dụng tốt đối với nhận thức về DS-KHH gia đình của nhân dân.
Tuy không phải là cơ quan chuyên trách về DS-KHH gia đình nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao Bộ VHTTDL luôn tích cực triển khai các hoạt động lồng ghép nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức của ngành và nhân dân về DS-KHH gia đình.     
Hàng năm, Bộ VHTTDL giao Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội của Bộ xây dựng chương trình phối hợp với các Bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và quần chúng nhân dân hiểu biết về DS-KHH gia đình bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Mít tinh, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ bướm, pano, áp phích… thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia.
Cơ chế điều phối và phối hợp thực hiện Chương trình giữa các cơ quan quản lý Chương trình và Bộ; giữa Bộ với các đơn vị thuộc Bộ triển khai các hoạt động đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu.
Các cơ quan thông tấn, báo chí, của ngành có chuyên mục, chuyên trang về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, DS-KHH gia đình và các vấn đề xã hội, chú trọng yếu tố tác động của việc không thực hiện DS-KHH gia đình đến sức khỏe của cộng đồng và sự phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa ở nước ta.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHH gia đình, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức trong công tác DS-KHH gia đình; coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ cơ bản và phải thực hiện thường xuyên, liên tục.
Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Bộ với các Bộ, ban, ngành, với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác DS-KHH gia đình.
Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa không có cán bộ vi phạm các chính sách DS-KHH gia đình; củng cố, duy trì cơ chế phối hợp về công tác DS-KHH gia đình, tổ chức xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, qua đó nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình DS-KHH gia đình.
T.H  
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác