Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thông phi vật thể cho dân tộc Lô Lô và dân tộc Cống

Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thông phi vật thể cho dân tộc Lô Lô và dân tộc Cống - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(Cinet) - Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1627, 1628/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5 về việc tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Cống (tỉnh Điện Biên) và dân tộc Lô Lô (tỉnh Hà Giang).
Lớp học do Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang tổ chức.
Tại các lớp học này, các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa sẽ được chính các nghệ nhân của cộng đồng mình truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người.
Việc mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các dân tộc nhằm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và Quyết định số 3508/QĐ-BVHTTDL ngày 10/10/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Thông qua các lớp truyền dạy này, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tại Hà Giang, lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày cuối tháng 6 tới và tại Điện Biên, lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Cống sẽ diễn trong 03 ngày đầu tháng 7/2016.
K.Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác