Nguyên tắc làm việc của HĐ cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất-2015

Nguyên tắc làm việc của HĐ cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất-2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Văn bản số 3412/BVHTTDL-HĐNN1 ngày 18/8 của Bộ VHTTDL về việc quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất-2015.
Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức việc xét tặng đảm bảo chất lượng, thời gian và tiến độ theo quy định tại Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ VHTTDL. Chỉ đạo cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước triển khai các nội dung công việc được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức các phiên họp để thẩm định, xét chọn hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình theo quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Công bố kết quả của Phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin của Bộ VHTTDL trong thời gian 15 ngày làm việc. Thông báo bằng văn bản đến Hội đồng cấp tỉnh về kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước. Xử lý dứt điểm về đơn thư, kiến nghị liên quan đến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Hội đồng cấp Nhà nước (nếu có) trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 theo quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Về nguyên tắc làm việc, Hội đồng được thành lập và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; Cá nhân đang là đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” không tham gia là thành viên Hội đồng cấp Nhà nước; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Hội đồng chỉ xem xét và thảo luận về từng hồ sơ cá nhân được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét trình theo quy trình, thủ tục quy định Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu.
Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định.  
Về nguyên tắc xét tặng, Hội đồng chỉ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 2 tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” xét theo các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” không thuộc đối tượng đang chờ xem xét kỷ luật hoặc trong thời gian bị thi hành kỷ luật. Cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại các đợt xét trước đây thì không được lấy thành tích nghệ thuật đã được xét tặng danh hiệu đó để đề nghị xét danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất.
T.H
      
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác