Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030. - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3442/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt Đề cương “Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030”.
Theo đó, mục tiêu lập Quy hoạch nhằm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 tại Quyết định số 185/2004/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Định hướng, thống nhất xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến 2030 trong cả nước.
Nhiệm vụ của dự án Quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay; Xác định quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí, giải pháp thực hiện Quy hoạch; Xây dựng danh mục hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030; Tổ chức thực hiện Quy hoạch.
Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 được xây dựng dựa trên việc sử dụng tổng hợp các phương pháp: Phương pháp thu thập tài liệu; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; phương pháp dự báo, chuyên gia; phương pháp bản đồ.
Quan điểm quy hoạch: Đảm bảo các nguyên tắc về quy hoạch được quy định trong Luật Xây dựng; phù hợp với Quy hoạch phát triển Mỹ thuật 2020, tầm nhìn 2030.
Đối tượng và phạm vi quy hoạch: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng tại trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh, thành phố; Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số cơ quan, đơn vị có những sự kiện quan trọng gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; quy hoạch này không điều chỉnh việc đặt tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nội thất công sở, cơ quan, hội trường.
Về thời gian: Đánh giá hiện trạng tượng đài từ 2014 trở về trước, có nghiên cứu và cập nhật số liệu. Phần định hướng đến năm 2030.
Yêu cầu về việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa – nghệ thuật mang nội dung chính trị sâu sắc, có những yêu cầu cao về tính tư tưởng, giáo dục, tính lịch sử, kiến trúc cảnh quan, môi trường và yêu cầu thẩm mỹ. Bởi vậy, việc xây dựng tượng đài Bác Hồ nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu: Không gian, môi trường, cảnh quan phù hợp; khắc họa được chân dung và những phẩm chất tư tưởng, tinh thần của Bác; phải được đặt trong tổng thể Quy hoạch tượng đài; Chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật cao; chất liệu bền vững; phải được Hội đồng nghệ thuật thẩm định đánh giá cao.
Việc xây dựng hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung ương đến địa phương trong cả nước nhằm tôn vinh công lao to lớn của Bác với cách mạng và dân tộc Việt Nam; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, các ngành, các địa phương; thể hiện đạo lý cao cả “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, học tập đạo đức cách mạng của Bác để giáo dục cho mọi thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.
Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý xây dựng, sử dụng, duy tu bảo dưỡng những công trình tượng đài Bác trong thời gian từ 2015-2030.
CN
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác