Phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”

Phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình” - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Hà Tuấn)
(Cinet)- Quyết định số 553/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2016 của Bộ VHTTDL phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình”.
Mục đích xây dựng Đề án nhằm đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình từ đó kiến nghị, đề xuất nội dung hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thiết chế văn hóa phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của thời đại.
Nội dung của kế hoạch gồm:
Thành lập Ban soạn thảo Đề án: Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban, thành viên Ban soạn thảo thuộc các đơn vị: Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Vụ Thư viện, Vụ Gia đình. Vụ Pháp chế là thường trực Ban soạn thảo.
Về tiến độ xây dựng Đề án: Trong năm 2016 phải hoàn thiện Dự thảo Đề án, lấy ý kiến rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Bộ, trình Ban cán sự cho ý kiến và trình Bộ trưởng ký, ban hành.
Về tiến độ thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện việc soạn thảo Đề án đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu; tổ chức đánh giá tổng thể hệ thống thể chế pháp luật về văn hóa, gia đình và tình hình thực thi giai đoạn 2010-2015; phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban soạn thảo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện soạn thảo Đề án theo kế hoạch; báo cáo thường kỳ (02 tháng/lần) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Bộ trưởng; chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính kế toán hiện hành.
Các đơn vị thuộc Bộ: Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực mình phụ trách và theo sự phân công của Thường trực Ban soạn thảo; nghiên cứu, đề xuất các nội dung của Đề án liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác