Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Quyết định số 3398/QĐ-BVHTTDL ngày 07/10 của Bộ VHTTDL về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và ứng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực văn hoá, gia đĩnh, thê dục, thể thao, du lịch và tổ chức thực hiện sau kin được phê duyệt.
Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin ứong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ về khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ mới trong các lĩnh vực văn hoá, gia đĩnh, thể dục, thể thao và du lịch.
Chủ trì, phối hợp với Vụ Ke hoạch, Tài chính trong việc lập kế hoạch ngân sách, trình Bộ trưởng phê duyệt nội dung, kinh phí và các nguồn kinh phí khác cho hoạt động các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường hàng năm; xây dựng và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ.
Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính đề xuất về các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin.
Tham mưu giúp Bộ trưởng thẩm định các dự án trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin theo phân công của Bộ trưởng.
Phối họp xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập; phối họp đào tạo, bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Làm thường trực Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, thường trực Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, tham gia Hội đồng giải thưởng về khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ và liên ngành.
Chủ trì, hướng dẫn triển khai, tổ chức nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tham gia thẩm định, kiểm tra, đánh giá các chương trình, đề án, dự án cấp nhà nước có liên quan; đề nghị khen thưởng các hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin.
Tham gia thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện triển khai công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, gia đĩnh, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trì, hướng dẫn triển khai, tổ chức nghiệm thu, thẩm định đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cảnh báo môi trường của các chương trình, đề án, dự án, đề tài, dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.
Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
Giúp Bộ trưởng thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở theo quy định của pháp luật.
Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn; kiểm tra, báo cáo về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ; thông tin, lưu trữ, xuất bản các tài liệu khoa học, công nghệ, môi trường trong phạm vi quản lý của Vụ; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học, công nghệ, môi trường trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; tổ chức, phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo phân công của Bộ trưởng.
Quản lý, xác nhận kết quả công trình nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; tham gia xét duyệt các chức danh khoa học cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đon vị thuộc Bộ.
Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch theo phân công của Bộ trưởng; làm đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch và phân công của Bộ trưởng... Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác