Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa - ảnh 1
Núi Ngọc, thuộc KDT Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa (Nguồn: TITC)
(Cinet)- Văn bản số 914/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 12754/UBND-VX ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định Nhiệm vụ khảo sát và thiết kế Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh, lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (sau đây gọi là Nhiệm vụ Quy hoạch). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với Nhiệm vụ Quy hoạch nói trên. Tuy nhiên, Nhiệm vụ Quy hoạch cần bám sát Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP) để bổ sung những nội dung về kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, kế hoạch cắm mốc giới bảo vệ di tích, kế hoạch giải tỏa vi phạm, kế hoạch tổ chức phát huy giá trị di tích cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm. Đồng thời, tên gọi Nhiệm vụ Quy hoạch thống nhất điều chỉnh là: “Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa)”.
Nhiệm vụ Quy hoạch cần làm rõ: tại trang 32 Nhiệm vụ Quy hoạch đưa ra số liệu 85 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn 30 phường, xã để lập quy hoạch; trang 98 đưa ra số liệu 86 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn 30 phường, xã để đề xuất định hướng quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Tuy nhiên, hiện tại thành phố Thanh Hóa có 37 phường, xã, vì vậy Nhiệm vụ Quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung toàn bộ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để lập quy hoạch và đưa ra định hướng quản lý, bảo vệ phù hợp.
Trong quá trình triển khai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn bám sát Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để hoàn thiện Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thủy Trịnh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác