Quy hoạch xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3282/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.
Văn bản căn cứ Thông báo số 93-TB/TW ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Bộ Chính trị về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân; căn cứ Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020; căn cứ Quyết định 1253/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030; căn cứ công văn số 8463-CV/VPTW ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ban Chấp hành trung ương về việc xây dựng Tượng Bác Hồ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 với các nội dung: Xây dựng và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch trước ngày 31 tháng 10 năm 2014 theo quy định tại Điều 6, Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Xây dựng và trình phê duyệt Dự toán lập Quy hoạch trước ngày 30 tháng 10 năm 2014; Lấy ý kiến các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng Quy hoạch theo đúng nội dung Đề cương đã được phê duyệt. Hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu trước khi báo cáo Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác