Quyết định số 31/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01: Soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuần phong mỹ tục của dân tộc và sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp

(Cinet)- Quyết định số 31/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01 của Bộ VHTTDL về việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuần phong mỹ tục của dân tộc và sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Văn hóa Cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuần phong mỹ tục của dân tộc và sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp.

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2014.

Kinh phí soạn thảo Thông tư lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác