Quyết định Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015

Quyết định Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2804/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015.
Theo đó, căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015. Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015 do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 9/2015 tại Hà Nội.
Nội dung của Hội nghị, Hội thảo:
- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ mới ban hành từ cuối năm 2014 đến năm 2015.
- Định hướng xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và các nhiệm vụ nghiên cứu khác nhằm hiện thực hoá Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chưong trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 09/6/2014 của Nghị quyết Hội nghị lần  thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ chính trị, khoá XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.
-Định hướng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ dưới hình thức Nghi định thư, hợp tác song phương và đa phương.
- Hướng dẫn xây dựng hồ sơ, quy trinh cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.
- Hướng dẫn xây dựng thuyết minh khoa học, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT - BTC - BKHCN.
- Thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Hội thảo về định mức chi áp dụng theo Thông tư liên tịch sổ 55/2015/TTLT- BTC-BKHCN trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Hội thảo về nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ (mục 4.2: Hội nghị, Hội thảo và Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học).
Bộ VHTTDL giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai tổ chức Hội nghị, Hội thảo.
T.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác